logo Saab 96 V4

IXO 18RMC086A.20SP 1:18
International Swedish Rally 1973
#1 flag Blomqvist Stig Hertz Arne
Night version
logo
photo
photo